តើអាស៊ានមានន័យដូចម្តេច? ពាក្យនេះមកពីពាក្យថាដូចម្តេច?

ចម្លើយ

អាស៊ានមានន័យថា (សមាគមប្រជាជាតិ អាស៊ីអាគ្នេយ៍)។

អាស៊ាន ជាពាក្យកាត់ភាសា អង់គ្លេសដែលមកពីពាក្យពេញថា ASEAN គឺមានន័យថា Association of South East Asian Nation៕

ពាក្យទាក់ទង: អាស៊ាន