តើរបាំប្រជាប្រិយ៍ខ្មែរចែកចេញជាប៉ុន្មានប្រភេទ? អ្វីខ្លះ?

ចម្លើយ

របាំប្រជាប្រិយ៍ខ្មែរចែកចេញជា ៥ ប្រភេទ

  • របាំគោះអង្រែ
  • របាំគោះត្រឡោក
  • របាំរាំវង់
  • របាំក្ងោក
  • របាំទ្រុឌ
ពាក្យទាក់ទង: របាំ