តើរបាំព្រះរាជទ្រព្យ គេបែងចែកតួសម្ដែងជាប៉ុន្មានក្រុម? ចូររៀបរាប់លក្ខណៈសម្ដែងនៃក្រុមនីមួយៗ?

ចម្លើយ

របាំព្រះរាជទ្រព្យគេបែងចែកជា៤ក្រុម។ លក្ខណៈសម្ដែងនៃក្រុមនីមូយៗមានដូចតទៅ ក្រុមនាង តំណាងឲ្យស្រ្តីភេទ,ក្រុមនាយរោង តំណាងឲ្យបុរស,ក្រុមយក្ស តំណាងឲ្យពពួកយក្សងោះ ជាមនុស្សដែលមានរូបមិនល្អ, ក្រុមស្វាដែលពីដើមតែងតែកុមារីជាអ្នករាំ តែក្រោយគេជ្រើសកុមារាជាអ្នករាំវិញ ព្រោះអាចរាំបានស្ថិតស្ថិរជា រៀងរហូត។

ពាក្យទាក់ទង: របាំ