ក្រៅពីវ៉ាក់សាំង ដែលក្រសួងផ្តល់ឲ្យ តើឪពុកម្តាយគួរផ្តល់វ៉ាក់សាំងអ្វីបន្ថែមឲ្យទៅកូន?

ក្រៅពីវ៉ាក់សាំង ដែលក្រសួងផ្តល់ឲ្យ ឪពុកម្តាយគួរផ្តល់វ៉ាក់សាំងអ្វីបន្ថែមឲ្យទៅកូនដូចជា៖

  • ការពារ ផ្តាសាយ
  • ជម្ងឺអុតស្វាយ
  • ជម្ងឺគ្រុនពោះវៀន
  • វ៉ាក់សាំងការពារជម្ងឺ ៣ មុខ MMR (ស្រឡទែន កញ្ចិល ស្អូច)
  • រាគរូស
  • ជម្ងឺមហារីកមាត់ស្បូន។
១៤៣៤
ថ្ងៃសៅរ៍ ខែធ្នូ ២៣ ២០១៧
អង កុសល

ពាក្យទាក់ទង

វ៉ាក់សាំង

មតិយោបល់

Sponsored Content
KhmernokorPOS

សំណួរដែលទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.