តើវ៉ាក់សាំងថ្នាក់ជាតិសំរាប់កុមារមានប៉ុន្មាន? អ្វីខ្លះ?

វ៉ាក់សាំងថ្នាក់ជាតិសំរាប់កុមារមាន ១១ មុខគឺ៖

 • ជម្ងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ បេ (B)
 • ជម្ងឺរបេង
 • ជម្ងឺគ្រុនស្វិតដៃជើង
 • ជម្ងឺខាន់ស្លាក់
 • ជម្ងឺក្អកមាន់
 • ជម្ងឺតេតាណូស
 • ជម្ងឺរលាកស្រោមខួរក្បាល និង រលាកសួតដោយពពួក បាក់តេរី ហ៊ីប
 • ជម្ងឺរលាកស្រោមខួរក្បាល និង រលាកសួតដោយពពួក បាក់តេរីភ្នើម៉ូកុក
 • ជម្ងឺកញ្ជ្រិល
 • ជម្ងឺស្អូច
 • ជម្ងឺរលាកខួរក្បាល។
២៧៦៧
ថ្ងៃសៅរ៍ ខែធ្នូ ០៩ ២០១៧
អង កុសល

ពាក្យទាក់ទង

កុមារវ៉ាក់សាំង

មតិយោបល់

Sponsored Content
KhmernokorPOS

សំណួរដែលទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.