តើក្របខណ្ឌរមន្ត្រីរាជការបែងចែកជាប៉ុន្មានប្រភេទ? មានអ្វីខ្លះ? ចូររៀបរាប់អំពីឋានន្តរស័ក្តិនិងថ្នាក់នៃប្រភេទក្របខណ្ឌនីមួយៗ?

ចម្លើយ

ដោយយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/១០១៤/១១៧៥៤ ស្តីពីគោលការណ៍រួម នៃការៀបចំមុខងារសាធារណៈរបស់រដ្ធថ្មី ក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការចែកចេញជា ៣ ប្រភេទ៖

  • ប្រភេទក្របខណ្ឌ “ក”  មានឋានន្តរស័ក្តិនឹងថ្នាក់ដូចខាងក្រោម៖

ក.៣.៤, ក.៣.៣, ក.៣.២, ក.៣.១

ក.២.៤, ក.២.៣, ក.២.២, ក.២.១

ក.១.៦, ក.១.៥, ក.១.៤, ក.១.៣, ក.១.២, ក.១.១

  • ប្រភេទក្របខណ្ឌ “ខ”

ខ.៣.៤, ខ.៣.៣, ខ.៣.២, ខ.៣.១

ខ.២.៤, ខ.២.៣, ខ.២.២, ខ.២.១

ខ.១.៦, ខ.១.៥, ខ.១.៤, ខ.១.៣, ខ.១.២, ខ.១.១

  • ប្រភេទក្របខណ្ឌ “គ”។

គ.៣.៤, គ.៣.៣, គ.៣.២, គ.៣.១

គ.២.៤, គ.២.៣, គ.២.២, គ.២.១

គ.១.៦, គ.១.៥, គ.១.៤, គ.១.៣, គ.១.២, គ.១.១

ពាក្យទាក់ទង: មុខតំណែង