ចូរៀបរាប់ពីឋានានុក្រមមុខតំណែងក្នុងក្រសួង-ស្ថាប័ន និងមុខតំណែងរាជធានី-ខេត្ត?

ចម្លើយ

ឋានានុក្រមមុខតំណែងក្នុងក្រសួងស្ថានប័ន (ថ្នាកកណ្តាល) និង មុខតំណែងថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត រូមមាន៖

ក.ក្រសួង ស្ថាប័ន (ថ្នាក់កណ្តាល)

 • អគ្គលេខាធិការ
 • អគ្គនាយក
 • អគ្គាធិការ
 • អគ្គលេខាធិការរង
 • អគ្គនាយរង
 • អគ្គធិការរង
 • ប្រធាននាយករដ្ធាន
 • អនុប្រធានការិយាល័យ
 • ប្រធានការិយាល័យ
 • អនុប្រធានការិយាល័យ

ខ.ថ្នាក់រាជធានី-ខេត្ត

 • អភិបាលរាជធានី-ខេត្ត
 • អភិបាលរងរាជធានី-ខេត្ត
 • អភិបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌ
 • ប្រធានមន្ទីរ
 • អនុប្រធានមន្ទីរ
 • ប្រធានការិយាល័យ
 • អនុប្រធានការិយាល័យ
 • ប្រធានអនុប្រធានការិយាល័យក្រុងស្រុកខណ្ឌ
ពាក្យទាក់ទង: មុខតំណែង