ចូរនិយាយពីរាជវង្សខ្មែរ នៅក្រោយពេលបែកបាក់បន្ទាយលង្វែក?

ក្រោយពេលបែកបាក់បន្ទាយលង្វែក ប្រទេសខ្មែរបានបែកបាក់ជាច្រើនខេត្តនិងមានស្តេចត្រាញ់ជាច្រើនគ្រប់គ្រងទឹកដីរៀងៗខ្លួន ហើយច្បាំងគ្នាដណ្តើមអំណាច ។ ព្រះសត្ថានិងគ្រួសារបានភៀសខ្លួនិទៅលាវ( វៀងច័ន្ទន៍ ) ចំណែកប្អូនប្រុសរបស់ព្រះសត្ថា គឺព្រះបាទស្រីសុរិយោពណ៌ យាងចេញពីសៀមមកគ្រប់គ្រងប្រទេស និងបាននាំសួយសារអាករទៅក្រុងអយុធ្យា ។
៨៤១
ថ្ងៃអង្គារ ខែមីនា ០៨ ២០២២
sreylen kosal

ពាក្យទាក់ទង

បន្ទាយលង្វែក

មតិយោបល់

avatar

Doeun Huy

នៅសម័យអាយុទ្ធជា

avatar

Doeun Huy

ព្រះបាទនរេសួន មិនវាយយកតំបន់អង្គរជាមកវាយយកអង្គរព្រោះនឹងមានសង្គាមលើកទីបីកើតឡើង

avatar

Doeun Huy

សួយសានៅក្នុងអណានិគមន៍បារាំង

សំណួរដែលទាក់ទង

ពាក្យទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2023 Khmernokor. All rights reserved.