តើព្រះចន្ទកើតឡើងដូចម្តេច?

ព្រះចន្ទកើតឡើងពីចំនុចបីសំខាន់ដូចខាងក្រោម៖

  • ការបុកទង្គិចរវាងអង្គធំមួយបុនភពអង្គារជាមួយភពផែន​ដីកាលពី៤៦០០លានឆ្នាំមុន
  • ការខ្ទាតចេញ​ កម្ទេចកំទីបានពីការបុកទង្គិចចាប់ផ្តើមធ្វើចលនាជុំវិញផែនដី។ កម្ទេចកំទីនេះផ្សំឡើងពីរូបធាតុម៉ង់តូផែនដី និងអង្គដែលទង្គិចជាមួយវា។
  • ការកើត​ រូបធាតុដែលដែលខ្ទាតចេញ ទៅក្នុងគន្លងជុំវិញផែនដី​  ប្រមូលផ្តុំគ្នាបង្កើតបានជាព្រះចន្ទ។
១២០១៨
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ខែកញ្ញា ១៦ ២០២១
serey

ពាក្យទាក់ទង

ព្រះចន្ទ

មតិយោបល់

Sponsored Content
KhmernokorPOS

សំណួរដែលទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.