ចូររៀបរាប់​ ពីលក្ខណៈពិសេសនៅលើផ្ទៃព្រះចន្ទដោយសង្ខេប។

លក្ខណពិសេសនៅលើផ្ទៃព្រះចន្ទមាន៖

  • ម៉ារីយ៉ា ​គឺជាសិលាកករឹងដែលកើតឡើងពីលំហូរម៉ាក់ម៉ាដ៏ច្រើនកាលពី ៣ទៅ៤ពាន់លានឆ្នាំមុន។
  • ម៉ាត់ភ្លើង មានរណ្តៅធំៗជាច្រើនដែលកើតឡើងពីការបុកទង្គិចនៃអាចម៍ផ្កាយធ្លាក់មកពីលំហ។
  • ដីខ្ពស់​ មានលក្ខណៈងងឹតហើយគ្របដណ្តប់ស្ទើពាសពេញផ្ទៃភព។
៦៩៥៤
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ខែកញ្ញា ១៦ ២០២១
serey

ពាក្យទាក់ទង

ព្រះចន្ទ

មតិយោបល់

Sponsored Content
KhmernokorPOS

សំណួរដែលទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.