ឧបមាថា​ ភពមួយមានព្រះចន្ទពីរ​ ហើយព្រះចន្ទមួយស្ថិតនៅឆ្ងាយជាងព្រះចន្ទមួយទៀតពីរដង។ ​តើព្រះចន្ទណាមួយវិលបានជុំភពនោះមុនគេ? ចូរពន្យល់។

ឧបមាថា ភពមួយមានព្រះចន្ទពីរ ហើយព្រះចន្ទមួយស្ថិតនៅឆ្ងាយជាងព្រះចន្ទមួយទៀតពីរដង។ ​ព្រះចន្ទដែលស្ថិតនៅជិតវិលបានមួយជុំភពនោះ​  មុនគេព្រោះព្រះចន្ទដែលនៅជិតមានគន្លងតូច​ ដូចនេះប្រើរយៈពេលខ្លីសម្រាប់រង្វិលជុំភពនោះ។​​​   ចំនែកព្រះចន្ទដែលមានចម្ងាយឆ្ងាយជាងពីរដង វិលយឺតជាងព្រោះគន្លងធំជាង ត្រូវការរយៈពេលយូរ។

៦៧៣
ថ្ងៃអង្គារ ខែកញ្ញា ១៤ ២០២១
serey

ពាក្យទាក់ទង

ព្រះចន្ទ

មតិយោបល់

សំណួរដែលទាក់ទង

ពាក្យទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2022 Khmernokor. All rights reserved.