ដូចម្ដេចហៅថាគុណធម៌?

១៦៧
ថ្ងៃសៅរ៍ ខែសីហា ១៩ ២០២៣
Bongly Bongly

ចម្លើយ

គុណធម៌ ជាតម្លៃល្អដែលស្ដែងចេញតាមរយៈកាយវិការ វិចារចិត្ត និងសកម្មភាពរបស់មនុស្ស៕

https://www.khmernokor.com/question-answers/what-is-virtue 

ពាក្យទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2023 Khmernokor. All rights reserved.