ដូចម្ដេចហៅថាគុណធម៌?

៣៦២
ថ្ងៃសៅរ៍ ខែសីហា ១៩ ២០២៣
Bongly Bongly

ចម្លើយ

គុណធម៌ ជាតម្លៃល្អដែលស្ដែងចេញតាមរយៈកាយវិការ វិចារចិត្ត និងសកម្មភាពរបស់មនុស្ស៕

https://www.khmernokor.com/question-answers/what-is-virtue 

Sponsored Content
KhmernokorPOS

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.