តើសិទ្ធិសំខាន់ៗរបស់កុមារមានអ្វីខ្លះ?

សិទ្ធិសំខាន់ៗរបស់កុមារមាន៖

  • សិទ្ធិរស់រានមានជីវិត
  • សិទ្ធិទទួលការអប់រំ រៀនសូត្រ និង អភិវឌ្ឍន៍
  • សិទ្ធិបញ្ចេញមតិយោបល់
  • សិទ្ធិចូលរួមក្នុងសង្គម៕
១៤៤២៨
ថ្ងៃពុធ ខែវិច្ឆកា ២២ ២០១៧
អង កុសល

ពាក្យទាក់ទង

សិទ្ធិកុមារ

មតិយោបល់

សំណួរដែលទាក់ទង

ពាក្យទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2023 Khmernokor. All rights reserved.