អ្នកស្រលាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ហើយកំពុងរស់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ។ តើអ្នកមានកាតព្វកិច្ចត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះ?

អ្នកស្រលាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ហើយកំពុងរស់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ។ អ្នកទាំងនោះមានកាតព្វកិច្ចដូចតទៅ៖

  • គោរពច្បាប់សង្គម
  • គោរពសិទ្ធិមនុស្ស
  • បង់ពន្ធជូនរដ្ធ
  • ចូលរួមក្នុងការកសាងជាតិ
  • ចូលរួមការពារជាតិ
១០៩៧
ថ្ងៃអង្គារ ខែមករា ០៩ ២០១៨
អង កុសល

មតិយោបល់

សំណួរដែលទាក់ទង

ពាក្យទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2023 Khmernokor. All rights reserved.