តើច្បាប់ជាអ្វី?

ចម្លើយ

ច្បាប់ជាបញ្ញតិ្ដដែលកំណត់ដោយរដ្ធ ដែលមានភាពទៀងទាត់ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ឱ្យពលរដ្ធក្នុងសង្គម នីមួយៗត្រូវតែ គោរពតាម។ ច្បាប់សង្គមនីមួយៗអាចមានភាពផ្សេងគ្នាតាមភាពជាក់ស្តែងនៃប្រទេសនោះ។ លោក ឡឹបនិច យល់ថា ច្បាប់ គឺជាសីលអំណាច ឬតាមន័យទូទៅ ច្បាប់ គឺជាអ្វីដែលហាមនិងការពារមនុស្ស។

ពាក្យទាក់ទង: ច្បាប់