តើច្បាប់និងសិទ្ធិមនុស្សខុសគ្នាដូចម្តេច? ចូរផ្តល់អំណះអំណាង។

ច្បាប់

  • កើតឡើងដោយសារមនុស្សជាអ្នកបង្កើត
  • ជនណាម្នាក់ប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងច្បាប់អ្នកនោះត្រូវមានទោស
  • មនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍ត្រូវគោរពច្បាប់សង្គម
  • ដើម្បីឱអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្របទៅតាមផ្លូវច្បាប់ គឺគូស្វាមីភរិយាត្រូវនាំគ្នាទៅចុះអត្រានុកូលដ្ធាន។ ឧ. លោក អ្នកមិនអាចនេសាទនៅរដូវត្រីពង។

សិទ្ធិមនុស្ស

  • មនុស្សគ្រប់រូបចាស់ឬក្មេង ធំឬតូច ប្រុសឬស្រី គឺមានសិទ្ធិតាំងពីកំណើតមកម្លេះ
  • ជនណាប្រើសិទ្ធិរបស់ខ្លួនរំលោភលើសិទ្ធិអ្នកដទៃត្រូវផ្តន្ធាទោសតាមច្បាប់ ទុកថារំលោភសិទ្ធិរំលោភច្បាប់
  • មនុស្សគ្រប់រូបសិទ្ធិជ្រើសរើសមុខរបរសិទ្ធិរស់រានមានជីវិត
  • សិទ្ធិជ្រើសរើសគូស្រករ។
៥៤៥៥
ថ្ងៃពុធ ខែមករា ១៧ ២០១៨
អង កុសល

ពាក្យទាក់ទង

សិទ្ធិច្បាប់

មតិយោបល់

Sponsored Content
KhmernokorPOS

សំណួរដែលទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.