តើការប៉ះទង្គិចរវាងអរិយធម៌ខ្មែរ និងរប្បធម៌បរទេសបានផ្តល់ផលវិបាកអ្វីខ្លះដល់អរិយធម៌ខ្មែរ? ចូរពន្យល់?

ការប៉ះទង្គិចគ្នាមានផលពីរយ៉ាងគឺ៖

ក.ផលល្អ

ធ្វើអោយមានការរីកចំរើនពេលណាដែលខ្មែរយើងចេះច្នៃប្រឌិតអោយស្របតាមចំណង់ចំណូលចិត្ត និងប្រលឹងរបស់ខ្មែរ។

ខ.ផលអាក្រក់

ធ្វើអោយអរិយធម៍ខ្មែរធ្លាក់ចុះកាលណាយើងមិនស្គាល់ខ្លួនយើងច្បាស់ ឬយើងយកអរិយធម៌របស់គេមកទាំងស្រុងដោយគ្មានការកែសំរួលអោយមានលក្ខណៈខ្មែរ។

៣៦២២
ថ្ងៃអង្គារ ខែមករា ០៩ ២០១៨
អង កុសល

ពាក្យទាក់ទង

អរិយធម៌

មតិយោបល់

Sponsored Content
KhmernokorPOS

សំណួរដែលទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.