ដូចម្តេចហៅថាគុណនាម?

២៨៥
ថ្ងៃសៅរ៍ ខែសីហា ១៩ ២០២៣
Bongly Bongly

ពាក្យទាក់ទង

ប្រាសាទ

មតិយោបល់

avatar

Yura Vandy

គុណនាម គឺជាពាក្យដែលគេប្រើសម្រាប់បញ្ជាក់ពី សភាពលក្ខណៈរបស់នាម

សំណួរដែលទាក់ទង

ពាក្យទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2023 Khmernokor. All rights reserved.