តើនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងមានប្រាសាទអ្វីខ្លះ? ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តណា?

 1. ប្រាសាទកកោះ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
 2. ប្រាសាទកងវ៉ា (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
 3. ប្រាសាទកណ្ដាលដុំខាងជើង (ខេត្តសៀមរាប)
 4. ប្រាសាទកន្ទប់ (ខេត្តព្រះវិហារ)
 5. ប្រាសាទកន្សែង (ខេត្តសៀមរាប)
 6. ប្រាសាទកាត់ក្ដី (ខេត្តព្រះវិហារ)
 7. ប្រាសាទកី (ខេត្តសៀមរាប)
 8. ប្រាសាទកោះកេរ្តិ៍ (ខេត្តព្រះវិហារ)
 9. ប្រាសាទកុដិគូរ (ខេត្តសៀមរាប)
 10. ប្រាសាទកុដ្តិស្វរៈ (ខេត្តសៀមរាប)
 11. ប្រាសាទកំពង់ក្ដី (ខេត្តសៀមរាប)
 12. ប្រាសាទកំពង់ព្រះ (ខេត្តសៀមរាប)
 13. ប្រាសាទក្ដីតាគម (ខេត្តសៀមរាប)
 14. ប្រាសាទក្ដីតាគមធំ (ខេត្តសៀមរាប)
 15. ប្រាសាទក្ដុល (ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ)
 16. ប្រាសាទក្ដឿង (ខេត្តសៀមរាប)
 17. ប្រាសាទក្នាំងខាងកើត (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
 18. ប្រាសាទក្នាំងខាងលិច (ខេត្ត ប.ជ)
 19. ប្រាសាទក្បាលរមាស (ខេត្តសៀមរាប)
 20. ប្រាសាទក្រចាប់ (ខេត្តព្រះវិហារ)
 21. ប្រាសាទក្រពុំឈូក (ខេត្តព្រះវិហារ)
 22. ប្រាសាទក្រវាន់ (ខេត្តសៀមរាប)
 23. ប្រាសាទក្រហម (ខេត្តសៀមរាប)
 24. ប្រាសាទក្រឡាញ់ (ខេត្តសៀមរាប)
 25. ប្រាសាទក្រឡោងសង្កែ (ខេត្តសៀមរាប)
 26. ប្រាសាទក្រោលគោ (ខេត្តសៀមរាប)
 27. ប្រាសាទក្អែកទុំ (ខេត្តសៀមរាប)
 28. ប្រាសាទខ្ចាស់ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
 29. ប្រាសាទខ្ទុំ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
 30. ប្រាសាទខ្នារ (ខេត្តព្រះវិហារ)
 31. ប្រាសាទខ្នារ (ខេត្តសៀមរាប)
 32. ប្រាសាទខ្ពប (ខេត្តសៀមរាប)
 33. ប្រាសាទខ្លាគ្រហឹម (ខេត្តសៀមរាប)
 34. ប្រាសាទគងភ្លុក (ខេត្តសៀមរាប)
 35. ប្រាសាទគុក (ខេត្តកំពង់ចាម)
 36. ប្រាសាទគុក (ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ)
 37. ប្រាសាទគុកតាព្រហ្ម (ខេត្តកំពង់ចាម)
 38. ប្រាសាទគុកត្បែង (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
 39. ប្រាសាទគុកនគរ (ខេត្តកំពង់ធំ)
 40. ប្រាសាទគុកបារែងចាស់ (ខេត្តកំពង់ធំ)
 41. ប្រាសាទគុកព្រីងជ្រុំ (ខេត្តកំពង់ចាម)
 42. ប្រាសាទគុកព្រះធាតុ (ខេត្តកំពង់ចាម)
 43. ប្រាសាទគុកយាយហម (ខេត្តកំពង់ចាម)
 44. ប្រាសាទគុកអំពិលទ្វារ (ខេត្តកំពង់ចាម)
 45. ប្រាសាទគុប (ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ)
 46. ប្រាសាទគុហនគរ (ខេត្តកំពង់ធំ)
 47. ប្រាសាទគុកខ្វិត (ខេត្តកំពង់ចាម)
 48. ប្រាសាទគុកត្រពាំងល្ពៅ (ខេត្តសៀមរាប)
 49. ប្រាសាទគោកចក (ខេត្តសៀមរាប)
 50. ប្រាសាទគោកចាន់ (ខេត្តសៀមរាប)
 51. ប្រាសាទគោកបេង (ខេត្តព្រះវិហារ)
 52. ប្រាសាទគោកប្រាសាទ (ខេត្តសៀមរាប)
 53. ប្រាសាទគោកពោធិ៍ (ខេត្តសៀមរាប)
 54. ប្រាសាទគោកព្រៃគូ (ខេត្តសៀមរាប)
 55. ប្រាសាទគោករមៀត (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
 56. ប្រាសាទគោកសំរោង (ខេត្តសៀមរាប)
 57. ប្រាសាទគោកសេះ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
 58. ប្រាសាទគោកស្លាកែត (ខេត្តសៀមរាប)
 59. ប្រាសាទគោកអូរជ្រុង (ខេត្តសៀមរាប)
 60. ប្រាសាទគោកឯត្បូង (ខេត្តសៀមរាប)
 61. ប្រាសាទគោល (ខេត្តព្រះវិហារ)
 62. ប្រាសាទចក (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
 63. ប្រាសាទ​ចុង​ស្រុក (ខេត្តព្រៃវែង)
 64. ប្រាសាទចន្លាស់ដៃ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
 65. ប្រាសាទចន្លាស់ដៃ (ខេត្តឧត្តរមានជ័យ)
 66. ប្រាសាទចារ (ខេត្តសៀមរាប)
 67. ប្រាសាទចិន (ខេត្តព្រះវិហារ)
 68. ប្រាសាទចិនចូលកាសកូ (ខេត្តព្រះវិហារ)
 69. ប្រាសាទចេតីយ៍ (ខេត្តសៀមរាប)
 70. ប្រាសាទចែងត្បួង (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
 71. ប្រាសាទចែងបេង (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
 72. ប្រាសាទចៅសាយទេវតា (ខេត្តសៀមរាប)
 73. ប្រាសាទ​ចៅស្រី​វិបុល (ខេត្តសៀមរាប)
 74. ប្រាសាទច្រនៀង (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
 75. ប្រាសាទជប់ពល (ខេត្តតាកែវ)
 76. ប្រាសាទជាន់ស្រាំ (ខេត្តព្រះវិហារ)
 77. ប្រាសាទ​ជីក្រែងខាងកើត (ខេត្តសៀមរាប)
 78. ប្រាសាទ​ជីក្រែងខាងលិច (ខេត្តសៀមរាប)
 79. ប្រាសាទជើងអង (ខេត្តកំពង់ចាម)
 80. ប្រាសាទ​ជ្រៃ (ខេត្តសៀមរាប)
 81. ប្រាសាទ​ជ្រៃខ្ញៀន (ខេត្តសៀមរាប)
 82. ប្រាសាទឈូក (ខេត្តព្រះវិហារ)
 83. ប្រាសាទដប់ (ខេត្តព្រះវិហារ)
 84. ប្រាសាទដុតស្ដេចគំលង់ (ខេត្តសៀមរាប)
 85. ប្រាសាទដូនចាន់ (ខេត្តសៀមរាប)
 86. ប្រាសាទដូនដៀវ (ខេត្តសៀមរាប)
 87. ប្រាសាទដូនដុំ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
 88. ប្រាសាទដូនទា (ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ)
 89. ប្រាសាទដើមចាន់ (ខេត្តកំពង់ធំ)
 90. ប្រាសាទដំបងដែក (ខេត្តសៀមរាប)
 91. ប្រាសាទដំបូកខ្ពស់ (ខេត្តសៀមរាប)
 92. ប្រាសាទដំរី (ខេត្តព្រះវិហារ)
 93. ប្រាសាទដំរីក្រាប (ខេត្តសៀមរាប)
 94. ប្រាសាទណងឃូ (ខេត្តព្រះវិហារ)
 95. ប្រាសាទតាកៀវ (ខេត្តសៀមរាប)
 96. ប្រាសាទតាកែវ (ខេត្តសៀមរាប)
 97. បា្រសាទតាក្របី​ (ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ)
 98. ប្រាសាទតាជោគ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
 99. ប្រាសាទតាដោក (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
 100. ប្រាសាទតាតូច (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
 101. ប្រាសាទតានៃ (ខេត្តសៀមរាប)
 102. ប្រាសាទតាប៉ាង (ខេត្តព្រះវិហារ)
 103. ប្រាសាទតាពោធិ៍ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
 104. ប្រាសាទតាព្រហ្ម (ខេត្តសៀមរាប)
 105. ប្រាសាទតាព្រហ្ម (ខេត្តតាកែវ)
 106. ប្រាសាទតាព្រួច (ខេត្តសៀមរាប)
 107. ប្រាសាទតាមា (ខេត្តសៀមរាប)
 108. បា្រសាទតាមាន់តូច​ (ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ)
 109. ប្រាសាទតាមាន់ធំ​ (ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ)
 110. ប្រាសាទតាមឿន (ខេត្តសៀមរាប)
 111. ប្រាសាទតាសៀវខាងកើត (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
 112. ប្រាសាទតាសៀវខាងលិច (ខេត្ត ប.ជ)
 113. ប្រាសាទតាសោម (ខេត្តសៀមរាប)
 114. ប្រាសាទតាស្រី (ខេត្តសៀមរាប)
 115. ប្រាសាទតាអាន (ខេត្តសៀមរាប)
 116. ប្រាសាទតាអុង (ខេត្តសៀមរាប)
 117. ប្រាសាទតាឥន្ទ (ខេត្តសៀមរាប)
 118. ប្រាសាទតាឯក (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
 119. ប្រាសាទតុប (ខេត្តសៀមរាប)
 120. ប្រាសាទតូច (ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង)
 121. ប្រាសាទត្នោតជុំខាងជើង (ខេត្តកំពង់ធំ)
 122. ប្រាសាទត្នោតជុំខាងលិច (ខេត្តកំពង់ធំ)
 123. ប្រាសាទត្រពាំងក្រសាំង (ខេត្តសៀមរាប)
 124. ប្រាសាទត្រពាំងក្រសាំងជ្រំខាងកើត (ខេត្តព្រះវិហារ)
 125. ប្រាសាទត្រពាំងខ្នារសែនកែវ (ខេត្តព្រះវិហារ)
 126. ប្រាសាទត្រពាំងខ្យង (ខេត្តសៀមរាប)
 127. ប្រាសាទត្រពាំងគុក (ខេត្តព្រះវិហារ)
 128. ប្រាសាទត្រពាំងចំបក់ (ខេត្តសៀមរាប)
 129. ប្រាសាទត្រពាំងទទឹងថ្ងៃ (ខេត្តសៀមរាប)
 130. ប្រាសាទត្រពាំងប្រើស (ខេត្តកំពង់ធំ)
 131. ប្រាសាទត្រពាំងពងទឹក (ខេត្តព្រះវិហារ)
 132. ប្រាសាទត្រពាំងផុង (ខេត្តសៀមរាប)
 133. ប្រាសាទត្រពាំងស្វាយ (ខេត្តព្រះវិហារ)
 134. ប្រាសាទត្រមែង (ខេត្តសៀមរាប)
 135. ប្រាសាទត្រាវ (ខេត្តសៀមរាប)
 136. ប្រាសាទត្រាំខ្នារ (ខេត្តសៀមរាប)
 137. ប្រាសាទថ្នល់ដាច់ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
 138. ប្រាសាទថ្នល់ដាច់ (ខេត្តសៀមរាប)
 139. ប្រាសាទថ្មបាយក្អែក (ខេត្តសៀមរាប)
 140. ប្រាសាទថ្មពួក (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
 141. ប្រាសាទទ (ខេត្តសៀមរាប)
 142. ប្រាសាទទន្លេស្ងួត (ខេត្តសៀមរាប)
 143. ប្រាសាទទម្រោប (ខេត្តសៀមរាប)
 144. ប្រាសាទទ័ពជ័យ (ខេត្តសៀមរាប)
 145. ប្រាសាទទឹកជុំ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
 146. ប្រាសាទទេពប្រណម្យ (ខេត្តសៀមរាប)
 147. ប្រាសាទទ្រាប្រាសាទ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
 148. ប្រាសាទទ្វារក្ដី (ខេត្តកំពង់ធំ)
 149. ប្រាសាទធំ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
 150. ប្រាសាទធំ (ខេត្តព្រះវិហារ)
 151. ប្រាសាទធម្មនន្ត (ខេត្តសៀមរាប)
 152. ប្រាសាទធ្នូ (ខេត្តសៀមរាប)
 153. ប្រាសាទនគរបាជ័យ (ខេត្តកំបង់ចាម)
 154. ប្រាសាទនរាយ (ខេត្តព្រះវិហារ)
 155. ប្រាសាទនាគព័ន្ធ (ខេត្តសៀមរាប)
 156. ប្រាសាទនាងខ្មៅ (ខេត្តតាកែវ)
 157. ប្រាសាទនាងខ្មៅ (ខេត្តព្រះវិហារ)
 158. ប្រាសាទបាសែត (ខេត្តបាត់ដំបង)
 159. ប្រាសាទបាណន់ (ខេត្តបាត់ដំបង)
 160. ប្រាសាទបក្សីចាំក្រុង (ខេត្តសៀមរាប)
 161. ប្រាសាទបង្កោង (ខេត្តសៀមរាប)
 162. ប្រាសាទបង្គួយខាងកើត (ខេត្តសៀមរាប)
 163. ប្រាសាទបន្ទាត់បោះ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
 164. ប្រាសាទបន្ទាយក្តី (ខេត្តសៀមរាប)
 165. ប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
 166. ប្រាសាទបន្ទាយទ័ព (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
 167. ប្រាសាទបន្ទាយធំ (ខេត្តសៀមរាប)
 168. ប្រាសាទបន្ទាយពីរជាន់ (ខេត្តព្រះវិហារ)
 169. ប្រាសាទបន្ទាយព្រាវ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
 170. ប្រាសាទបន្ទាយព្រៃ ឬប្រាសាទបន្ទាយប្រី (ខេត្តសៀមរាប)
 171. ប្រាសាទបន្ទាយយួន (ខេត្តព្រះវិហារ)
 172. ប្រាសាទបន្ទាយសំរែ (ខេត្តសៀមរាប)
 173. ប្រាសាទបន្ទាយស្ទោង (ខេត្តកំពង់ធំ)
 174. ប្រាសាទបន្ទាយស្រី (ខេត្តសៀមរាប)
 175. ប្រាសាទបន្ទាយអំពិល (ខេត្តសៀមរាប)
 176. ប្រាសាទបវេល (ខេត្តបាត់ដំបង)
 177. ប្រាសាទបាក់រួង (ខេត្តសៀមរាប)
 178. ប្រាសាទ​បាកាន ស្រុក​កំពង់​ស្វាយ (ខេត្តកំពង់ធំ) ប្រាសាទ​នេះ ពួក​បស្ចិម​ប្រទេស​ហៅ​ដោយ​ច្រឡំ​ថា ព្រះ​ខ័ន​កំពង់​ស្វាយ
 179. ប្រាសាទបាគង (ក្រុមប្រាសាទរលួស)
 180. ប្រាសាទបាតជុំ (ខេត្តសៀមរាប)
 181. ប្រាសាទបាគង់ (ខេត្តសៀមរាប)
 182. ប្រាសាទបាណន់ (ខេត្តបាត់ដំបង)
 183. ប្រាសាទបាពួន ឬ ប្រាសាទបាភួន(ខេត្តសៀមរាប)
 184. ប្រាសាទបាយក្អែក (ខេត្តសៀមរាប)
 185. ប្រាសាទបាយ័ន (ខេត្តសៀមរាប)
 186. ប្រាសាទបាសែត (ខេត្តបាត់ដំបង)
 187. ប្រាសាទប៉ាទ្រី (ខេត្តសៀមរាប)
 188. ប្រាសាទបី (ខេត្តព្រះវិហារ)
 189. ប្រាសាទបី (ខេត្តសៀមរាប)
 190. ប្រាសាទបឹង (ខេត្តព្រះវិហារ)
 191. ប្រាសាទបឹងប៉ែនជុំ (ខេត្តព្រះវិហារ)
 192. ប្រាសាទបឹងមាលា ឬប្រាសាទបេងមាលា(ខេត្តសៀមរាប)
 193. ប្រាសាទបឹងស្រែលិច (ខេត្តព្រះវិហារ)
 194. ប្រាសាទបេងខាងជើង (ខេត្តសៀមរាប)
 195. ប្រាសាទបេងខាងត្បូង (ខេត្តសៀមរាប)
 196. ប្រាសាទប្រពីស (ខេត្តសៀមរាប)
 197. ប្រាសាទប្រែរូប (ខេត្តសៀមរាប)
 198. ប្រាសាទប្រាំ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
 199. ប្រាសាទប្រាំ (ខេត្តព្រះវិហារ)
 200. ប្រាសាទប្រាំ (ខេត្តសៀមរាប)
 201. ប្រាសាទផូងផាង (ខេត្តសៀមរាប)
 202. ប្រាសាទផ្លាង (ខេត្តសៀមរាប)
 203. ប្រាសាទពងទឹក (ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ)
 204. ប្រាសាទពង្រ (ខេត្តសៀមរាប)
 205. ប្រាសាទព្រៃ (ខេត្តសៀមរាប)
 206. ប្រាសាទព្រៃក្មេង (ខេត្តសៀមរាប)
 207. ប្រាសាទព្រៃគី (ខេត្តកំពង់ចាម)
 208. ប្រាសាទព្រៃប្រាសាទ (ខេត្តសៀមរាប)
 209. ប្រាសាទព្រៃផ្ដៅ (ខេត្តសៀមរាប)
 210. ប្រាសាទព្រៃមន្ទីរ (ខេត្តសៀមរាប)
 211. ប្រាសាទព្រៃស្នួល (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
 212. ប្រាសាទព្រះខ័ន (ខេត្តសៀមរាប)
 213. ប្រាសាទព្រះខ័ន (កំពង់ស្វាយ)
 214. ប្រាសាទព្រះគោ (ក្រុមប្រាសាទរលួស)
 215. ប្រាសាទព្រះគោ (ខេត្តស្ទឹងត្រែង)
 216. ប្រាសាទព្រះដំរី (ខេត្តព្រះវិហារ)
 217. ប្រាសាទព្រះធាតុ (ខេត្តកំពង់ចាម)
 218. ប្រាសាទព្រះធាតុខ្ញុំ (ខេត្តកំពង់ចាម)
 219. ប្រាសាទព្រះធាតុខ្នាយវាន (ខេត្តកំពង់ចាម)
 220. ្រាសាទព្រះធាតុខ្វាន់ពីរ (ខេត្តក្រចេះ)
 221. ប្រាសាទព្រះធាតុខ្វាយ (ខេត្តសៀមរាប)
 222. ប្រាសាទព្រះធាតុតូច (ខេត្តកំពង់ចាម)
 223. ប្រាសាទព្រះធាតុត្រពាំងជ្រៃ (ខេត្តកំ.ចាម)
 224. ប្រាសាទព្រះធាតុធំ (ខេត្តកំពង់ចាម)
 225. ប្រាសាទព្រះធាតុទឹកឆា (ខេត្តកំពង់ចាម)
 226. ប្រាសាទព្រះធាតុបារាយណ៍ (ខេត្តកំពង់ចាម)
 227. ប្រាសាទព្រះធាតុព្រះស្រី (ខេត្តកំពង់ចាម)
 228. ប្រាសាទព្រះធាតុសម្ដី (ខេត្តកំពង់ចាម)
 229. ប្រាសាទព្រះធាតុស្រម (ខេត្តកំពង់ចាម)
 230. ប្រាសាទព្រះប៉ាលីឡៃ ឬប្រាសាទព្រះប៉ាលិល័យ (ខេត្តសៀមរាប)
 231. ប្រាសាទព្រះផ្ទោរ (ខេត្តសៀមរាប)
 232. ប្រាសាទព្រះពល (ខេត្តព្រះវិហារ)
 233. ប្រាសាទព្រះពិធូ (ខេត្តសៀមរាប)
 234. ប្រាសាទព្រះលាន (ខេត្តសៀមរាប)
 235. ប្រាសាទព្រះវិហារ (ខេត្តព្រះវិហារ)
 236. ប្រាសាទព្រះវិហារចន្ទ្រ (ខេត្តព្រៃវែង)
 237. ប្រាសាទព្រះស្ទឹង (ខេត្តព្រះវិហារ)
 238. ប្រាសាទព្រះស្រី (ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង)
 239. ប្រាសាទព្រះស្រែ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
 240. ប្រាសាទព្រះឥន្ទកោសីយ៍ (ខេត្តសៀមរាប)
 241. ប្រាសាទភូមិប្រាសាទ (ខេត្តកំពង់ធំ)
 242. ប្រាសាទភូមិពោធិ៍ (ខេត្តសៀមរាប)
 243. ប្រាសាទភូមិមៀន (ខេត្តកំពង់ចាម)
 244. ប្រាសាទភៀសខាងកើ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
 245. ប្រាសាទភៀសខាងលិច (ខេត្តប.ជ)
 246. ប្រាសាទភ្នំកំបុត (ខេត្តសៀមរាប)
 247. ប្រាសាទភ្នំក្រវាន់ (ខេត្តសៀមរាប)
 248. ប្រាសាទភ្នំក្រោម (ខេត្តសៀមរាប)
 249. ប្រាសាទភ្នំខ្យង (ខេត្តកំពត)
 250. ប្រាសាទភ្នំជីដុះ (ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង)
 251. ប្រាសាទភ្នំជីសូរ (ខេត្តតាកែវ)
 252. ប្រាសាទភ្នំឈ្ងោក (ខេត្តកំពត)
 253. ប្រាសាទភ្នំត្រប់ (ខេត្តកំពង់ចាម)
 254. ប្រាសាទភ្នំទទឹង (ខេត្តកំពត)
 255. ប្រាសាទភ្នំទីពីរ (ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង)
 256. ប្រាសាទភ្នំធំ (ខេត្តកំពង់ចាម)
 257. ប្រាសាទភ្នំបាខែង (ខេត្តសៀមរាប)
 258. ប្រាសាទភ្នំបាណន់ (ខេត្តបាត់ដំបង)
 259. ប្រាសាទភ្នំបាសិទ្ឋ (ខេត្តសៀមរាប)
 260. ប្រាសាទភ្នំជើងព្រៃ (ខេត្តកំពង់ចាម)
 261. ប្រាសាទភ្នំបូក (ខេត្តសៀមរាប)
 262. ប្រាសាទភ្នំពណ្ណរាយ (ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង)
 263. ប្រាសាទភ្នំព្រលាន (ខេត្តព្រះវិហារ)
 264. ប្រាសាទភ្នំព្រះលាន (ខេត្តព្រះវិហារ)
 265. ប្រាសាទភ្នំម្រេច (ខេត្តព្រះវិហារ)
 266. ប្រាសាទមានជ័យ (ខេត្តសៀមរាប)
 267. ប្រាសាទមេបុណ្យខាងកើត (ខេត្តសៀមរាប)
 268. ប្រាសាទមេបុណ្យខាងលិច (ខេត្តសៀមរាប)
 269. ប្រាសាទយាយព័ន្ធ (ខេត្តកំពង់ធំ)
 270. ប្រាសាទយាសពាន (ទន្លេបាទី)
 271. ប្រាសាទយាយពៅ (ខេត្តតាកែវ)
 272. ប្រាសាទរបងរមាស (ខេត្តកំពង់ធំ)
 273. ប្រាសាទរលួស (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
 274. ប្រាសាទរវៀង (ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ)
 275. ប្រាសាទរុន (ខេត្តសៀមរាប)
 276. ប្រាសាទរូង (ខេត្តបាត់ដំបង)
 277. ប្រាសាទរើល (ខេត្តព្រះវិហារ)
 278. ប្រាសាទរោងចិន (ខេត្តសៀមរាប)
 279. ប្រាសាទរោងរមុង (ខេត្តសៀមរាប)
 280. ប្រាសាទលលៃ (ក្រុមប្រាសាទរលួស)
 281. ប្រាសាទលាក់នាង (ខេត្តសៀមរាប)
 282. ប្រាសាទលិច (ខេត្តសៀមរាប)
 283. ប្រាសាទលំពូក (ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ)
 284. ប្រាសាទល្បើក (ខេត្តសៀមរាប)
 285. ប្រាសាទល្បើក (ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ)
 286. ប្រាសាទល្បើកព្រៃ (ខេត្តសៀមរាប)
 287. ប្រាសាទល្បើករុន (ខេត្តសៀមរាប)
 288. ប្រាសាទល្បើកស្រុត (ខេត្តក្រចេះ)
 289. ប្រាសាទល្បើកស្វាយ (ខេត្ត ប.ជ)
 290. ប្រាសាទល្បើកអំពិល (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
 291. ប្រាសាទវត្តខ្នារ (ខេត្តសៀមរាប)
 292. ប្រាសាទវត្តប្រើសមាស (ខេត្តកំពង់ចាម)
 293. ប្រាសាទវត្តព្រះធាតុថ្មដា (ខេត្តកំពង់ចាម)
 294. ប្រាសាទវត្តឯកភ្នំ (ខេត្តបាត់ដំបង)
 295. ប្រាសាទវាលគុកក្លុង (ខេត្តកំពង់ធំ)
 296. ប្រាសាទវិមានអាកាស (ខេត្តសៀមរាប)
 297. ប្រាសាទវៀន (ខេត្តសៀមរាប)
 298. ប្រាសាទសខ្ល (ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង)
 299. ប្រាសាទសង្កែ (ខេត្តព្រះវិហារ)
 300. ប្រាសាទសង្កែក្បាលក្របី (ខេត្តសៀមរាប)
 301. ប្រាសាទសង្គាស (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
 302. ប្រាសាទសិរីសាច (ខេត្តកំពង់ធំ)
 303. ប្រាសាទសឹង្ហ (ខេត្តឧត្តរមានជ័យ)
 304. ប្រាសាទស្នឹង (ខេត្តបាត់ដំបង)
 305. ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុក (ខេត្តកំពង់ធំ)
 306. ប្រាសាទសំពៅ (ខេត្តសៀមរាប)
 307. ប្រាសាទសំរោង (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
 308. ប្រាសាទសំរោងព្រះធាតុ (ខេត្តកំពង់ធំ)
 309. ប្រាសាទសំឡាញ (ខេត្តព្រះវិហារ)
 310. ប្រាសាទស្ដុកកក់ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
 311. ប្រាសាទស្ដៅ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
 312. ប្រាសាទស្នាយល្អ (ខេត្តសៀមរាប)
 313. ប្រាសាទស្នួល (ខេត្តសៀមរាប)
 314. ប្រាសាទស្នឹងខាងកើត (ខេត្តបាត់ដំបង)
 315. ប្រាសាទស្នឹងខាងលិច (ខេត្តប.ប)
 316. ប្រាសាទស្ពានទ្រុង (ខេត្តសៀមរាប)
 317. ប្រាសាទស្មានតេង (ខេត្តសៀមរាប)
 318. ប្រាសាទស្រឡៅ (ខេត្តសៀមរាប)
 319. ប្រាសាទស្រែប្រាសាទ (ខេត្តកំពង់ធំ)
 320. ប្រាសាទស្រែប្រាសាទ (ខេត្តព្រះវិហារ)
 321. ប្រាសាទស្រះត្រប់ (ខេត្តកំពង់ចាម)
 322. ប្រាសាទស្វាយចេក (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
 323. ប្រាសាទស្វាយព្រាហ្មណ៍ (ខេត្តសៀមរាប)
 324. ប្រាសាទស្វាយលើ (ខេត្តសៀមរាប)
 325. ប្រាសាទស្រាយអៀ (ខេត្តកំពង់ធំ)
 326. ប្រាសាទហាន់ជ័យ (ខេត្តកំពង់ចាម)
 327. ប្រាសាទអកយំ (ខេត្តសៀមរាប)
 328. ប្រាសាទអង្គរវត្ត (ខេត្តសៀមរាប)
 329. ប្រាសាទអណ្ដែងធំ (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
 330. ប្រាសាទអណ្ដែត (ខេត្តកំពង់ធំ)
 331. ប្រាសាទអណ្ដើក (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
 332. ប្រាសាទអូរផ្អុង (ខេត្តសៀមរាប)
 333. ប្រាសាទអូរយាង (ខេត្តសៀមរាប)
 334. ប្រាសាទអំពិល (ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ)
 335. ប្រាសាទអំពិលកោង (ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)
 336. ប្រាសាទអំពិលរលំ (ខេត្តកំពង់ធំ)
 337. ប្រាសាទអ្នកតា (ខេត្តសៀមរាប)
 338. ប្រាសាទអ្នកតាប៉ាលោប (ខេត្តកំពង់ធំ)
 339. ប្រាសាទឫស្សីរលាក (ខេត្តកំពង់ធំ)
៧៨៩៩
ថ្ងៃពុធ ខែឧសភា ១២ ២០២១
អង កុសល

ពាក្យទាក់ទង

ប្រាសាទ

មតិយោបល់

សំណួរដែលទាក់ទង

ពាក្យទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2023 Khmernokor. All rights reserved.