តើប្រទេសកម្ពុជាមានប្រាសាទសរុបចំនួនប៉ុន្មាន?

ចម្លើយ

ប្រទេសកម្ពុជាមានប្រាសាទសរុបចំនួន ១០៨០ ប្រាសាទ។