តើអ្វីទៅជានីតិរដ្ឋ? តើប្រទេសមាននីតិរដ្ឋ មានលក្ខណៈសំខាន់ៗប៉ុន្មានយ៉ាង? អ្វីខ្លះ?

នីតិរដ្ឋ ជាប្រទេសដែលប្រកាន់យកច្បាប់ជាគោល។ 

ប្រទេសមាននីតិរដ្ឋមានលក្ខណៈសម្គាល់ បួនយ៉ាងគឺ :

  1. រដ្ឋអំណាចមានគតិយុត្តិធម៌ :(ប្រកាន់យុត្តិធម៌ស្របឆន្ទៈរាស្ត្រ )។
  2. ការអនុវត្តច្បាប់គិតពីសិទ្ធិពលរដ្ឋ :(ទាក់ទងសេរីភាណ ;មានឧត្តម-គតិបម្រើ ប្រយោជន៍រាស្ត្រ មានស្ថាប័នទ្រទ្រង់មិនបំបិទសិទ្ធិតវ៉ា)។
  3. ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ :(ការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ផ្សេងៗ)។
  4. មានជំហរទទួលខុសត្រូវ :(ភ្ញាក់រឭកខ្លួនឯង មានឆន្ទៈផ្ទាល់ខ្លួន និងគ្មានការបង្ខិតបង្ខំ )។
៥៥០
ថ្ងៃសុក្រ ខែមករា ០៥ ២០២៤
អង កុសល

ពាក្យទាក់ទង

វប្បធម៌ទូទៅ

មតិយោបល់

Sponsored Content
KhmernokorPOS

សំណួរដែលទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.