ចូរបង្ហាញចំណុចសំខាន់ៗរវាងការដឹកនាំផ្តាច់ការនិងការដឹកនាំបែបប្រជាធិបតេយ្យ?

ចំណុចសំខាន់ៗនៃការដឹកនាំទាំងពីរមាន :

ការដឹកនាំផ្តាច់ការ:

 1. បុគ្គលនិយម បក្សពួកតត្រកូល។
 2. ការស្លាប់រស់របស់រាស្ត្រគឺស្ថិតលើអ្នកមានអំណាចអត្តនោម័ត។
 3. ច្បាប់ស្ថិតលើអ្នកមានអំណាចគ្មានការគោរព សិទ្ធិមនុស្ស។
 4. មនុស្សមានសិទ្ធិមិនស្មើគ្នាគ្មានគឺគ្មានសេរីភាព ក្នុងការបញ្ចេញមតិ។
 5. ប្រជាជនគ្មានតម្លៃថ្លៃថ្នូរមានភាពភ័យខ្លាចសង្គមមានអសន្តិសុខ។

ការដឹកនាំបែបប្រជាធិបតេយ្យ:

 1. មេដឹកនាំកើតតាមរយៈការបោះឆ្នោត ដោយសេរី យុត្តិធម៌។
 2. យកច្បាប់ជាធំ មានការគោរពច្បាប់និង សិទ្ធិមនុស្ស។
 3. ប្រជារាស្រ្តមានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់យ៉ាង យ៉ាង ទូលំទូលាយ។
 4. វាសនាជាតិស្ថិតលើរាស្ត្រ។
 5. ប្រជាជនមានសេចក្តីសុខទាំងផ្លូវកាយចិត្ត មានជីវភាពធូរធារ។
 6. សង្គមជាតិមានសណ្តាប់ធ្នាប់ និង មានសន្តិសុខល្អ។
៤០៤
ថ្ងៃសុក្រ ខែមករា ០៥ ២០២៤
អង កុសល

ពាក្យទាក់ទង

វប្បធម៌ទូទៅ

មតិយោបល់

Sponsored Content
KhmernokorPOS

សំណួរដែលទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.