តើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតាំតំណាងរាស្រ្ដអាណត្តិទី៧ប្រព្រឹត្តិទៅនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណា?​

 កាលបរិច្ឆេទជ្រើសរើសសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៧ (អាណត្តិទី៧)ត្រូវបានកំណត់យកថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣

៩៧៧
ថ្ងៃអាទិត្យ ខែមករា ០៧ ២០២៤
sreylen kosal

មតិយោបល់

KhmernokorPOS

សំណួរដែលទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.