តើពាក្យ ទសវត្ស សតវត្ស សហវត្ស មានន័យដូចម្តេច?

ពាក្យ ទស្សវត្ស សតវត្ស សហវត្ស មានន័យដូចខាងក្រោម៖

  • ពាក្យ ទសវត្ស មានន័យថា កំលុង ១០ឆ្នាំ ហៅថា មួយទស្សវត្ស
  • ពាក្យ សតវត្ស មានន័យថា កំលុងពេល ១០០ឆ្នាំ ហៅថា មួយសតវត្ស
  • ពាក្យ សហស្សវត្ស មានន័យថា កំលុងពេល ១០០០ឆ្នាំ ហៅថា មួយសហស្សវត្ស។
៣៦០៦
ថ្ងៃសុក្រ ខែសីហា ០៤ ២០២៣
អង កុសល

ពាក្យទាក់ទង

វប្បធម៌ទូទៅ

មតិយោបល់

avatar

Bongly Bongly

​ត្រូវបង

Sponsored Content
KhmernokorPOS

សំណួរដែលទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.