តើច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីត្រូវបានសម្រេចលើកលែងមិនផាកពិន័យលើអ្នកបើកបរប៉ុន្មានករណី? អ្វីខ្លះ?

ច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីត្រូវបានសម្រេចលើកលែងមិនផាកពិន័យលើអ្នកបើកបរ ចំនួន ៤ ករណីមានដូចជា៖

  • អ្នកគ្មានប័ណ្ណបើកបរ
  • លើប័ណ្ណសម្គាល់រថយន្ត
  • លើកលែងលិខិតត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេស គ្មានឈៀក
  • លើកលែងការទាយកលិខិត អាជីវកម្មពីអ្នកបើកបរ និង អ្នករកស៊ី តាមរថយន្ត។
១០៣២
ថ្ងៃសៅរ៍ ខែធ្នូ ២៣ ២០១៧
អង កុសល

មតិយោបល់

សំណួរដែលទាក់ទង

ពាក្យទាក់ទង

Copyright © 2021Khmernokor. All rights reserved.