តើច្បាប់ថ្មីនៃច្បាប់ចរាចរណ៍អនុក្រឹត្យលេខ៣៩ស្ដីអំពីការផាគពិន័យអន្ដការណ៍ចំពោះអំពើល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោគមាត្រាទី៦ ក្នុងការផាកពិន័យ១៥០០០០៛ លើបទល្មើសអ្វីខ្លះ?

ចម្លើយ

 ផាកពិន័យ១៥០០០០៛ លើបទល្មើសដូចខាងក្រោម៖

  • ចំពោះអ្នកបើកបរណាដែលប្រណាំងគ្នាដោយគ្មានការអនុញ្ញាតលើផ្លូវសំរាប់ធ្វើចរាចរណ៍ជាសាធារណះ។