តើវប្បធម៌ខ្មែរ ដែលជាមតកពីមុនរហូតដល់បច្ចុប្បន្នមានអ្វីខ្លះ?

ចម្លើយ

វប្បធម៌ខ្មែរដែលជាមរតកពីមុនមកមាន

  • ការប្រកាន់របបមាតាធិបតេយ្យ៖ ដោយគោរពស្ត្រីជាធំក្នុងគ្រួសារ និងសង្គម
  • មានជំនឿលើលោកតាម្ចាស់ស្រុក ជំនឿលើព្រលឹងដូនតា និងបុព្វការីជន
  • មានភាសា (មានអន្តរបទ ឬផ្នត់គំនិត)
  • មានទំនៀមទំលាប់ (ប្រពៃណី សិល្បៈ)
ពាក្យទាក់ទង: វប្បធម៌