តើខ្មែរទទួលឥទ្ធិពលវប្បធម៌ពីប្រទេសណាខ្លះ? ទៅលើអ្វី?

ខ្មែរទទួលឥទ្ធិពលវប្បធម៌បរទេស

ក.ឥទ្ធិពលឥណ្ឌា (ស.វទី១)

 • ទស្សនៈរាជាធិបតេយ្យ
 • សាសនា មានព្រះពុទ្ធសាសនា និងព្រហ្មញ្ញសាសនា
 • សិល្បៈរូបបដិមាកាច់ចង្កេះ
 • ប្រពៃណី ទំនៀមទម្លាប់ ក្បូនច្បាប់

ខ.ឥទ្ធិពលចិន (ស.វទី៣)

 • ជំនួញ ការជួញដូរ
 • សិល្បៈល្ខោន
 • ប្រពៃណី ទំនៀមទម្លាប់

គ.ឥទ្ធិពលចាម-ជ្វា (ស.វទិ៥)

 • ស្ថាបត្យកម្ម (ប្រាសាទភ្នំ) និងក្បាច់លំអ (រាហ៊ូ)

ឃ.ឥទ្ធិពលសៀម-យួន (ស.វទី១៣)

 • តាមរយៈពាក្យពេចន៍ ឧ.សៀម៖ កន ប្រែថា មិត្ត។ កុន ប្រែថាល្ខោន។
 • តាមរយៈពាក្យពេច៍ ឧ.ដរ ប្រែថាកំពង់ចម្លង។ ឌឿដង ប្រែដា ផ្លែផ្កា។

ង.ឥទ្ធិពលអឺរ៉ុប (ស.វទី១៦)

 • វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកទេស
 • ទំនៀមទម្លាប់ ចាប់ដៃ ឱបថើបគ្នា ងក់ក្បាល
 • កិច្ចការរដ្ធបាល
 • ភាសានិយាយ សរសេរ ឧ.ស៊ីក្លូ ម៉ែត្រ កាប៉ូរាល់។
២៣០១១
ថ្ងៃអង្គារ ខែមករា ៣០ ២០១៨
អង កុសល

ពាក្យទាក់ទង

វប្បធម៌

មតិយោបល់

Sponsored Content
KhmernokorPOS

សំណួរដែលទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.