តើវប្បធម៍ចែកចេញជាប៉ុន្មានប្រភេទ? អ្វីខ្លះ?

  • វប្បធម៍រួបីយៈ សំដៅលើការបន្សល់ទុកស្នាដៃការកសាងផ្សេងៗ។ ឧទាហរណ៍ៈ សំណង់ប្រាសាទអង្គរវត្ត។
  • វប្បធម៍អរូបីយៈ សំដៅផ្នត់គំនិត បទដ្ធានក្នុងការរស់នៅក្នុងសង្គម។ ឧទាហរណ៍ៈ ពាក្យចាស់បុរាណឲ្យតម្លៃថាកូស្រីបង្វិលចង្ក្រានមិនជុំ។
៧៨២៩
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ខែឧសភា ០៣ ២០១៨
អង កុសល

ពាក្យទាក់ទង

វប្បធម៌

មតិយោបល់

Sponsored Content
KhmernokorPOS

សំណួរដែលទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.