តើវប្បធម៍ចែកចេញជាប៉ុន្មានប្រភេទ? អ្វីខ្លះ?

ចម្លើយ

  • វប្បធម៍រួបីយៈ សំដៅលើការបន្សល់ទុកស្នាដៃការកសាងផ្សេងៗ។ ឧទាហរណ៍ៈ សំណង់ប្រាសាទអង្គរវត្ត។
  • វប្បធម៍អរូបីយៈ សំដៅផ្នត់គំនិត បទដ្ធានក្នុងការរស់នៅក្នុងសង្គម។ ឧទាហរណ៍ៈ ពាក្យចាស់បុរាណឲ្យតម្លៃថាកូស្រីបង្វិលចង្ក្រានមិនជុំ។