ហេតុអ្វីបានជាសមាសធាតុផ្សំរបស់ភពឧស្ម័នយក្សខុសពីសមាសធាតុផ្សំរបស់ភពសិលា?

បានជាសមាសធាតុផ្សំរបស់ឧស្ម័នយក្សខុសពីសមាសធាតុផ្សំ​ របស់ភពសិលាព្រោះ ភពឧស្ម័នយក្សមានកម្លាំងទំនាញខ្លាំង គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចាប់យកឧស្ម័ន ណេបុ៊យឡាអុីដ្រូសែននឹអេល្យ៉ូមហើយភពនៅជិតព្រះអាទិត្យមានកំដៅខ្លាំងមិនអាចឲ្យឧស្ម័ន​ ស្ថិតនៅក្នុងភពបាន។ ហើយធ្វើឲ្យភពក្នុងផ្សំឡើងពីរូបធាតុសិលា​ ចំណែក​អែភពឧស្ម័នយក្សសំបូរដោយឧស្ម័ន។

៣៦០៨
ថ្ងៃច័ន្ទ ខែកញ្ញា ២០ ២០២១
serey

ពាក្យទាក់ទង

សិលា

មតិយោបល់

Sponsored Content
KhmernokorPOS

សំណួរដែលទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.