តើកត្តាមជ្ឈដ្ធានអ្វីខ្លះ ដែល​បណ្តាលឲ្យសិលាទទួលរងនូវប្រែកំណើត?

កត្តាមជ្ឈដ្ធានដែលបណ្តាលឲ្យសិលាទទួលរងនូវប្រែកំណើតដូចជា៖

  • សម្ពាធ
  • កម្តៅក្នុងសំបកផែនដី។
១៤៣៤
ថ្ងៃពុធ ខែកញ្ញា ០៨ ២០២១
serey

ពាក្យទាក់ទង

សិលា

មតិយោបល់

Sponsored Content
KhmernokorPOS

សំណួរដែលទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.