តើកត្តាមជ្ឈដ្ធានអ្វីខ្លះ ដែល​បណ្តាលឲ្យសិលាទទួលរងនូវប្រែកំណើត?

កត្តាមជ្ឈដ្ធានដែលបណ្តាលឲ្យសិលាទទួលរងនូវប្រែកំណើតដូចជា៖

  • សម្ពាធ
  • កម្តៅក្នុងសំបកផែនដី។
១៤៤
ថ្ងៃពុធ ខែកញ្ញា ០៨ ២០២១
serey

ពាក្យទាក់ទង

សិលា

មតិយោបល់

សំណួរដែលទាក់ទង

ពាក្យទាក់ទង

Copyright © 2021Khmernokor. All rights reserved.