តើអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តចាត់ថ្នាក់សិលាដូចម្តេច?

អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តចាត់ថ្នាក់សិលាដូចខាងក្រោម៖

  • សមាសធាតុផ្សំៈ គឺសមាសធាតុរ៉ែដែលផ្សំបានជាសិលា។
  • វាយភាពរបស់សិលាៈ ត្រូវបានគេកំណត់ ដោយទំហំរូបរាងនិងទីតាំងនៃគ្រាប់ដែលវាកើតទ្បើង។ វាយភាពរបស់សិលាមានបីគឺគ្រាប់ម៉ត់ គ្រប់ មធ្យម​ និងគ្រាប់ធំ។
៦៨៤២
ថ្ងៃអង្គារ ខែកញ្ញា ០៧ ២០២១
serey

ពាក្យទាក់ទង

សិលា

មតិយោបល់

Sponsored Content
KhmernokorPOS

សំណួរដែលទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.