ចូរពណ៌នាពីដំណើរនៃកំណកំណើតសិលាកម្ទេចកំណ?

ដំណើរនៃកំណកំណើត សិលាកម្ទេចកំណគឺជាកម្ទេចសិលាបានបង្ចាំ ហើយបានបង្កើតសិលាកម្ទេចកំណបានគឺ បណ្តាលមកពីសំណឹក​ និងការហួរច្រាះនៃសិលា ភ្នំភ្លើង សិលាប្រែកំណើត​ឬសិលាកម្ទេចកំណផ្សេងទៀតៗ។

៧៩៧
ថ្ងៃអង្គារ ខែកញ្ញា ០៧ ២០២១
serey

ពាក្យទាក់ទង

សិលា

មតិយោបល់

សំណួរដែលទាក់ទង

ពាក្យទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2022 Khmernokor. All rights reserved.