តើសិលាមានប៉ុន្មានប្រភេទ អ្វីខ្លះ?

សិលាមានបីប្រភេទ គឺ សិលាម៉ាក់ម៉ា សិលាកំម្ទេចកំណ និងសិលាប្រែកំណើត។

១៦៨៤
ថ្ងៃអង្គារ ខែកញ្ញា ០៧ ២០២១
serey

ពាក្យទាក់ទង

សិលា

មតិយោបល់

សំណួរដែលទាក់ទង

ពាក្យទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2022 Khmernokor. All rights reserved.