តើសិលាប្រែកំណើតវាយភាពក្រាមបន្ទះនិងវាយភាពគ្មានក្រាមបន្ទះ ខុសគ្នាដូចម្តេច?

សិលាប្រែកំណើតវាយភាពក្រាមបន្ទះ​​​​ និងវាយភាពគ្មានក្រាមបន្ទះខុសគ្នាត្រង់៖

  • សិលាប្រែកំណើត វាយភាពក្រាមបន្ទះមានផ្ទុកគ្រាប់រ៉ែដែលតម្រៀបជាជួរដោយសារសម្ពាធ។
  • សិលាប្រែកំណើតវាយភាពគ្មានក្រាមបន្ទះដោយសារគ្មានការតម្រៀបជាជួរ នៃគ្រាប់រ៉ែហើយជាទូទៅកើតឡើងពីរ៉ែមួយ ពីរ​ ឬបី​ ប្រភេទ។
៥៦៧
ថ្ងៃពុធ ខែកញ្ញា ០៨ ២០២១
serey

ពាក្យទាក់ទង

សិលា

មតិយោបល់

សំណួរដែលទាក់ទង

ពាក្យទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2022 Khmernokor. All rights reserved.