ចូរបៀបរាប់ពីសារៈសំខាន់នៃសិលាចំពោះមនុស្ស?

សារៈសំខាន់ចំពោះមនុស្សមាន៖

  • ប្រើដើម្បីជាគ្រឿងសំណង់(ប្រាសាទអង្គវត្តធ្វើពីសិលាថ្មកែវ និងថ្មភក់)
  • ផ្លូវគមនាគមន
  • អគារ បង្កើតឡើងដោយប្រើថ្មម៉ាប​ ថ្មកំបោរ និង សិលាឈ្នួលសារៈសំខាន់ចំពោះវិទ្យាសាស្រ្តដូចជា ដឹងពីប្រវត្តផែនដី និង ព្រះអាទិត្យកំណកំណើតជីវិតដែលរស់នៅរាប់លានឆ្នាំតាមរយៈផូសុីលក្នុងសិលា
  • កាំបិតធ្វើពីថ្មអុបសុីឌៀន សម្រាប់ការវះកាត់​…។
២៣៤៥
ថ្ងៃពុធ ខែកញ្ញា ០៨ ២០២១
serey

ពាក្យទាក់ទង

សិលា

មតិយោបល់

Sponsored Content
KhmernokorPOS

សំណួរដែលទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.