ដូចម្ដេចដែលហៅថា អក្សរសិល្ប៍?

ចម្លើយ

អក្សរសិល្ប៍ ជាវិទ្យាសាស្ត្រដែលសិក្សាពីមនុស្ស ដោយលើកយកបញ្ហាមនុស្សមកចោទ និង ដោះស្រាយតាមរយៈសិល្ប៍រូបារម្មណ៍៕