ដូចម្ដេចដែលហៅថា អក្សរសិល្ប៍?

អក្សរសិល្ប៍ ជាវិទ្យាសាស្ត្រដែលសិក្សាពីមនុស្ស ដោយលើកយកបញ្ហាមនុស្សមកចោទ និង ដោះស្រាយតាមរយៈសិល្ប៍រូបារម្មណ៍៕

២២១៧២
ថ្ងៃអាទិត្យ ខែវិច្ឆកា ០៥ ២០១៧
អង កុសល

មតិយោបល់

សំណួរដែលទាក់ទង

ពាក្យទាក់ទង

Copyright © 2021Khmernokor. All rights reserved.