តើសិទ្ធិសំខាន់ៗរបស់នារីមានអ្វីខ្លះ?

សិទ្ធិសំខាន់ៗរបស់នារីមាន៖

  • សិទ្ធិចូលរួមក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់
  • សិទ្ធិចូលរួមក្នុងកិច្ចការនយោបាយ
  • សិទ្ធិចូលរួមក្នុងការទទួលមុខតំណែង
  • សិទ្ធិចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឈន៍៕
១៣៤៣៥
ថ្ងៃសុក្រ ខែវិច្ឆកា ១០ ២០១៧
អង កុសល

ពាក្យទាក់ទង

សិទ្ធិ

មតិយោបល់

សំណួរដែលទាក់ទង

ពាក្យទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2023 Khmernokor. All rights reserved.