តើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមានសិទ្ធិ កាតព្វកិច្ច និងស្មារតីយ៉ាង ដូចម្តេចខ្លះ?

សិទ្ធិ សំខាន់ៗមាន :

  • បោះឆ្នោត និងឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោត។
  • ចូលរួមបង្កើតសមាគម ឬគណបក្សនយោបាយ។
  • សេរីភាពបញ្ចេញមតិ និងទាមទារឲ្យអ្នកដឹកនាំធ្វើតាមខ្លួន។

កាតព្វកិច្ច សំខាន់ៗមាន :

  • គោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ សិទ្ធិមនុស្ស និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ។
  • ចូលរួមដឹងឮ ;ចូលរួមកិច្ចការកសាងជាតិជាមួយរដ្ឋាភិបាល។

ស្មារតី សំខាន់ៗមាន :

  • អត់ធ្មត់ អនុគ្រោះ យោគយល់ សម្របសម្រួល ;សហការគ្នា។
  • ហ៊ានបញ្ចេញមតិ ជជែកវែកញែករកខុសត្រូវ។
១៤១២
ថ្ងៃអង្គារ ខែឧសភា ១៦ ២០២៣
អង កុសល

ពាក្យទាក់ទង

សិទ្ធិ

មតិយោបល់

Sponsored Content
KhmernokorPOS

សំណួរដែលទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.