តើសិទ្ធិសំខាន់ៗរបស់អ្នកជម្ងឺមានអ្វីខ្លះ?

សិទ្ធិសំខាន់ៗរបស់អ្នកជម្ងឺមាន៖

  • សិទ្ធិទទួលការព្យាបាលដោយគ្មានការរើសអើង
  • សិទ្ធិទទួលពត៌មាន និង ការអប់រំសុខភាព
  • សិទ្ធិទទួលការថែទាំ និង ព្យាបាលជម្ងឺ
  • សិទ្ធិទទួលសិទ្ធិក្នុងការរក្សាអាថ៏កំបាំង
  • សិទ្ធិក្នុងជ្រើសរើស និង យល់ព្រម
  • សិទ្ធិក្នុងការចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់៕
២៤៤០
ថ្ងៃពុធ ខែវិច្ឆកា ២២ ២០១៧
អង កុសល

ពាក្យទាក់ទង

សិទ្ធិ

មតិយោបល់

Sponsored Content
KhmernokorPOS

សំណួរដែលទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.