តើសិទ្ធិសំខាន់ៗរបស់គ្រូពេទ្យមានអ្វីខ្លះ?

សិទ្ធិសំខាន់ៗរបស់គ្រូពេទ្យមាន៖

  • សិទ្ធិក្នុងការសាកសួរ និង ទទួលពត៌មានតាមបច្ចេកទេសវេជ្ជសាស្ត្រ
  • សិទ្ធិក្នុងការរក្សាអាថ៏កំបាំង
  • សិទ្ធិក្នុងការអន្តរាគមន៍អ្នកជម្ងឺ៕
២៦០៧
ថ្ងៃពុធ ខែវិច្ឆកា ២២ ២០១៧
អង កុសល

ពាក្យទាក់ទង

សិទ្ធិ

មតិយោបល់

Sponsored Content
KhmernokorPOS

សំណួរដែលទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.