តើសិទ្ធិសំខាន់ៗរបស់យុវជនមានអ្វីខ្លះ?

សិទ្ធិសំខាន់ៗរបស់យុវជនមាន៖

  • សិទ្ធិរស់រានមានជីវិត
  • សិទ្ធិចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឈន៍
  • សិទ្ធិបញ្ចេញមតិយោបល់
  • សិទ្ធិចូលរួមធ្វើនយោបាយ
  • សិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោត៕
១៩២១
ថ្ងៃពុធ ខែវិច្ឆកា ២២ ២០១៧
អង កុសល

ពាក្យទាក់ទង

សិទ្ធិយុវជន

មតិយោបល់

សំណួរដែលទាក់ទង

ពាក្យទាក់ទង

Copyright © 2021Khmernokor. All rights reserved.