តើសិទ្ធិសំខាន់ៗរបស់យុវជនមានអ្វីខ្លះ?

សិទ្ធិសំខាន់ៗរបស់យុវជនមាន៖

  • សិទ្ធិរស់រានមានជីវិត
  • សិទ្ធិចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឈន៍
  • សិទ្ធិបញ្ចេញមតិយោបល់
  • សិទ្ធិចូលរួមធ្វើនយោបាយ
  • សិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោត៕
៤៣៧៨
ថ្ងៃពុធ ខែវិច្ឆកា ២២ ២០១៧
អង កុសល

ពាក្យទាក់ទង

សិទ្ធិយុវជន

មតិយោបល់

Sponsored Content
KhmernokorPOS

សំណួរដែលទាក់ទង

ពាក្យទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.