តើគ្រឿងញៀនបង្កមហន្តរាយអ្វីខ្លះដល់សង្គមជាតិ?

គ្រឿងញៀនបង្កមហន្តរាយអ្ដល់សង្គមជាតិដូចជា

១, បាត់បងធនធានមនុស្ស

២, បាត់បងសេចក្ដីថ្លៃថ្នូ

៣, កើតមានភាពអាណាធិបតេយ្យ អសន្តិសុខសង្គម(ចោរកម្ម ចោរប្លន់និងឧក្រិដ្ធផ្សេង)

៤, សង្គមគ្មានការរីកចំរើន

៥, សំបូរក្មេងអានាថា ក្មេងពាល(ក្មេងទំនើង)

៦, មានការជួញដូរភេទ ជួញដូរមនុស្សអំពើរំលោភផ្លូវភេទជាដើម

៥៣៣
ថ្ងៃអាទិត្យ ខែឧសភា ២៤ ២០២០
អង កុសល

ពាក្យទាក់ទង

វប្បធម៌ទូទៅ

មតិយោបល់

សំណួរដែលទាក់ទង

ពាក្យទាក់ទង

Copyright © 2021Khmernokor. All rights reserved.