តើទន្លេណាខ្លះដែលវែងជាងគេនៅលើពិភពលោក?

ចម្លើយ

ទន្លេដែលវែងជាងគេនៅលើពិភពលោកមានដូចជា៖

១. ទន្លេអាម៉ាហ្សូន ប្រវែង ៦.៩៦០គីឡូម៉ែត្រ (៤.៣២៥ម៉ាយ)

២. ទន្លេនីល ប្រវែង ៦.៨៥៣គីឡូម៉ែត្រ (៤.២៥៨ម៉ាយ)

៣. ទន្លេ Yangtze ប្រវែង ៦.៣០០គីឡូម៉ែត្រ (៣.៩១៧ ម៉ាយ

៤. ទន្លេមីស៊ីស៊ីពី (Mississippi/Missouri) ប្រវែង ៦.២៧៥គីឡូម៉ែត្រ (៣.៩០២ ម៉ាយ)

៥. ទន្លេ Yenisei/ Angara ប្រវែង ៥.៥៣៩ គីឡូម៉ែត្រ (៣.៤៤៥ ម៉ាយ)

ពាក្យទាក់ទង: វប្បធម៌ទូទៅ