តើប្រទេសកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំណា?

ប្រទេសកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ ១៩៥៥។

៩៩១៨
ថ្ងៃពុធ ខែធ្នូ ០៦ ២០១៧
អង កុសល

មតិយោបល់

avatar

Loy 123

1955

avatar

Latdyna

14 12 1955

Sponsored Content
KhmernokorPOS

សំណួរដែលទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.