តើប្រទេសកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំណា?

ប្រទេសកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ ១៩៥៥។

៣២៨៣
ថ្ងៃពុធ ខែធ្នូ ០៦ ២០១៧
អង កុសល

មតិយោបល់

សំណួរដែលទាក់ទង

ពាក្យទាក់ទង

Copyright © 2021Khmernokor. All rights reserved.