នៅទស្សវត្សរ៍ទី ៦០ តើកម្ពុជាកាន់យករបបនយោបាយអ្វី?

នៅទស្សវត្សរ៍ទី ៦០ កម្ពុជាកាន់យករបបនយោបាយរាជានិយម។

១៨០០
ថ្ងៃពុធ ខែធ្នូ ០៦ ២០១៧
អង កុសល

ពាក្យទាក់ទង

ប្រទេសកម្ពុជា

មតិយោបល់

សំណួរដែលទាក់ទង

ពាក្យទាក់ទង

Copyright © 2021Khmernokor. All rights reserved.