ហេតុអ្វីនៅក្នុងអំឡុងទសវត្សឆ្នាំ ៦០ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្តាចទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយ សហរដ្ឋអាមេរិច ថៃ និង វៀតណាមខាងត្បូង?

នៅក្នុងអំឡុងទសវត្សឆ្នាំ ៦០ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្តាចទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយ សហរដ្ឋអាមេរិច ថៃ និង វៀតណាមខាងត្បូងពីព្រោះ៖

  • ប្រទេសកម្ពុជា ជាប្រទេសអព្យាគ្រឹត
  • សហរដ្ឋអាមេរិចគាបសង្កត់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុដោយផ្តាច់ជំនួយ
  • សហរដ្ឋអាមេរិចរិះរកមធ្យោបាយអូសទាញកម្ពុជាចូលប្លុកសេរី
  • ថៃឈ្លានពានកម្ពុជា ៦ លើក
  • វៀតណាមឈ្លានពានកម្ពុជា ២៦ លើក។
៦២៤៥
ថ្ងៃពុធ ខែធ្នូ ០៦ ២០១៧
អង កុសល

ពាក្យទាក់ទង

ប្រទេសកម្ពុជា

មតិយោបល់

Sponsored Content
KhmernokorPOS

សំណួរដែលទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.