មកដល់បច្ចុប្បន្ន តើអង្គការសហប្រជាជាតិបានជួយដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីខ្លះដល់កម្ពុជា?

មកដល់បច្ចុប្បន្ន អង្គការសហប្រជាជាតិបានជួយដោះស្រាយបញ្ហាដល់កម្ពុជាដូចជា៖

  • ១៥ មិថុនា ១៩៥២ ជួយដោះស្រាយរឿងក្តីប្រាសាទព្រះវិហារ
  • ២៣ តុលា ១៩៩៣ កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស
  • ០៧ កក្តដា ២០០៨ បញ្ចូលប្រាសាទព្រះវិហារចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភ័ណ្ខពិភពលោក
  • ១៨ តុលា ២០១១ តុលាការអន្តរជាតិបានបញ្ចាអោយកងទ័ពថៃ និង កម្ពុជាដកចេញពីតំបន់ប្រសាទព្រះវិហារ។
១៤៣៨៨
ថ្ងៃពុធ ខែធ្នូ ០៦ ២០១៧
អង កុសល

មតិយោបល់

Sponsored Content
KhmernokorPOS

សំណួរដែលទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.