តើបាវចនារបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានអ្វីខ្លះ?

បាវចនាជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមាន៖

  • ជាតិ
  • សាសនា
  • ព្រះមហាក្សត្រ៕
១២៨៩
ថ្ងៃសៅរ៍ ខែមេសា ២៤ ២០២១
អង កុសល

ពាក្យទាក់ទង

ប្រទេសកម្ពុជា

មតិយោបល់

សំណួរដែលទាក់ទង

ពាក្យទាក់ទង

Copyright © 2021Khmernokor. All rights reserved.