តើគ្រូបង្រៀនមានភារកិច្ចប៉ុន្មានយ៉ាង? អ្វីខ្លះ?

គ្រូបង្រៀនមានភារកិច្ចប្រាំយ៉ាងគឺ :

  • មុនបង្រៀន(ត្រៀមមេរៀន ស្រាវជ្រាវឯកសារ ត្រៀមនូវសំណួរចម្លើយធ្វើកិច្ចតែងការបង្រៀន ត្រៀមសម្ភារៈឧបទេស និង ជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រ តាមពេលវេលា។
  • ពន្យល់ និងដឹកនាំការរៀនសូត្ររបស់សិស្សដោយបង្រៀនត្រឹមត្រូវតាមកិច្ចតែងការគោរពពេលវេលា និងគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តតាមការណែនាំថ្នាក់លើ។
  • លើកទឹកចិត្តសិស្សឲ្យចូលរួមគ្រប់សកម្មភាព(ក្នុងថ្នាក់ និងក្រៅថ្នាក់)តាមរយៈការសរសើរ និងជូនរង្វាន់។
  • វាយតម្លៃកិច្ចការសិស្សឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាសំណួរផ្ទាល់មាត់ឬសរសេរ។
  • ស្វ័យសិក្សាពេញមួយជីវិត ដោយរៀនភាសាបរទេស រៀនព័ត៌មានវិទ្យា រៀនបទពិសោធ ផ្តល់ឲ្យសិស្សរក្សាសាមគ្គីភាព​យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះសិស្ស មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសិស្សសង្គមជាតិ៕
១០៨៣២
ថ្ងៃពុធ ខែឧសភា ១២ ២០២១
អង កុសល

មតិយោបល់

សំណួរដែលទាក់ទង

ពាក្យទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2023 Khmernokor. All rights reserved.